Blog

Ymchwilio i ddulliau o gael gwared ar Rosyn Japan (Rosa rugosa) o SoDdGA Twyni Crymlyn: cam allweddol mewn adfer arfordirol

Katelin Demery

Mae Katelin Demery, myfyrwraig MSc mewn Bioleg Amgylcheddol, yn rhannu ei phrofiad yn gwneud gwaith maes ac yn ymchwilio i’r gwahanol ddulliau o dynnu’r planhigyn ymledol anfrodorol Rhosyn Japan (Rosa rugosa) o dwyni tywod yn Ne Cymru.

 

Felly pam astudio hyn?

Mae rhywogaethau o blanhigion estron ymledol yn bryder sylweddol o ran rheoli cadwraeth, sef yr ail fygythiad mwyaf i fioamrywiaeth fyd-eang ar ôl colli cynefinoedd. Ymhlith y 2000 o rywogaethau estron sydd wedi’u cyflwyno i’r DU, mae Rosa rugosa yn fygythiad i ecosystemau arfordirol gan ei bod yn cysgodi ac yn atal llystyfiant brodorol o werth cadwraeth mawr, gan leihau bioamrywiaeth cynefinoedd.

Beth wnes i ei ddarganfod?

Defnyddiwyd dau brif ddull o drin, un yn gloddio mecanyddol, ac wedyn claddu’r Rosa rugosa yn ddwfn (dros 2m) a'r ail oedd triniaeth gemegol gan ddefnyddio chwynladdwr glyffosad. Y dull cloddio a claddu oedd y mwyaf effeithlon, gan ffafrio adferiad rhywogaethau o blanhigion brodorol ac arbenigol y twyni tywod, gan gynnwys pys-y-ceirw (Lotus corniculatus), briwydd felen (Galium verum), a phlucen felen (Anthyllis vulneraria). Fodd bynnag, er mwyn atal unrhyw ddarnau rhag ailegino, rhaid sefydlu triniaethau dilynol cynhwysfawr fel tynnu â llaw a chwistrellu glyffosad am hyd at o leiaf pum mlynedd ar ôl eu tynnu.

Crymlyn burrows site map

Map o leoliadau trin SoDdGA Twyni Crymlyn

Sut gallwn ni atal ymlediad Rhosyn Japan?

Y cam cyntaf wrth atal ymlediad Rosa rugosa mewn systemau arfordirol yw codi ymwybyddiaeth o'r bygythiadau y mae'r rhywogaeth yn eu cyflwyno i'r amgylchedd lleol. Mae'r llwyn wedi'i restru dan atodlen 9 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, sy'n ei gwneud yn drosedd i blannu neu ganiatáu i'r rhywogaeth hon dyfu yn y gwyllt fel arall. Os nad oes modd rheoli’r ymlediad, mae lliniaru yn ystod camau cynnar y datblygiad yn hanfodol i atal ymlediad cyflym ac i atal y llwyn rhag sefydlu.

Y neges bwysig...

Rydw i’n gobeithio y bydd posib defnyddio canlyniadau’r astudiaeth hon i addysgu a chodi ymwybyddiaeth o’r effeithiau y mae rhywogaethau ymledol yn eu cael ar ecosystemau arfordirol a pham fod eu rheoli a chael gwared arnyn nhw’n hanfodol ar gyfer adfer yr arfordir yn y dyfodol.

Jap rose hip
quadrat

Beth gefais i o'r profiad?

Ar ôl treulio’r rhan fwyaf o fy haf yn Nhwyni Crymlyn yn gwneud gwaith maes amrywiol ar gyfer fy mhrosiect ymchwil, mae gen i werthfawrogiad a dealltwriaeth lawer dyfnach o gymhlethdod y cynefin yma a’r cymunedau bywyd gwyllt a phlanhigion unigryw sydd wedi addasu i fyw ynddo. Rydw i’n ddiolchgar o fod wedi bod yn rhan o’r dull arloesol newydd yma o reoli twyni tywod ac o fod yn rhan o un o’r astudiaethau cyntaf yn Nhwyni Crymlyn sy’n ymchwilio i ddulliau trin Rosa rugosa yn ddiweddar. Ar y cyfan, mae wedi bod yn bleser dysgu mwy am bwysigrwydd twyni tywod a gobeithio y bydd fy ymchwil yn helpu i ysbrydoli ac addysgu eraill am yr effaith y mae rhywogaethau ymledol yn ei chael ar ein systemau twyni arfordirol a pham mae eu rheoli nid yn unig yn hanfodol ar gyfer cyfoeth o fywyd gwyllt prin ac arbenigol ond hefyd o ran y rhan enfawr maen nhw’n ei chwarae wrth warchod ein traethau, ein harfordiroedd a’n seilwaith.

Head shot - Katelin

About the Author

Katelin Demery
MSc Bioleg Amgylcheddol

Helo, Katelin ydw i, rydw i'n astudio MSc Bioleg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Abertawe. Ar gyfer fy mhrosiect ymchwil terfynol, fe gefais i gyfle anhygoel i weithio yn Nhwyni Crymlyn i astudio gwahanol ddulliau o gael gwared ar rywogaeth ymledol Rhosyn Japan (Rosa rugosa). Drwy gydol y prosiect, fe dreuliais i lawer o amser yn gwneud gwaith maes sydd wedi rhoi profiad gwych i mi ym myd ymchwil ecoleg cadwraeth.