Managing dune systems and golf courses for wildlife – networking event

Event date

26/09/2022

Event time

2pm-4:30pm

Event cost

Free

Dwyieithog, Saesneg isod/Bilingual, English below

Eisiau cyfarfod ag eraill sy'n gweithio ym maes rheoli tirweddau arfordirol o amrywiaeth o sectorau? Chwilio am syniadau i gynyddu gwerth bywyd gwyllt eich cwrs? Gwneud cysylltiadau newydd? Neu gael gwybod am y cymorth sydd ar gael i reoli tirweddau golffio arfordirol?

Ymunwch â'r gweithdy ar-lein cydweithredol hwn!

Mae'r sesiwn yn agored i unrhyw un sy'n gweithio yn y sector rheoli tir, p'un a ydych yn dod o; timau cadwraeth, cadw gwyrdd, corff anllywodraethol, CBC, sefydliadau'r llywodraeth, ymgynghoriaeth, rheoli cyrsiau golff, timau arolygon ecolegol neu rywle arall mae'r digwyddiad hwn yn agored i bawb

Gan hwyluso cyfnewid gwybodaeth a rhwydweithio rhwng staff o wahanol sectorau a sefydliadau, bydd y gweithdy hwn yn cynnwys cymysgedd o sgyrsiau, sesiynau grŵp ac amser ar gyfer Holi ac Ateb.

Bydd sgyrsiau cyflym yn canolbwyntio ar ystod o themâu:

  • Newid strategaethau rheoli mewn tirwedd sy'n newid
  • Cynaliadwyedd ac ardystiad GEOaward
  • Gwirfoddolwyr a chadwraeth
  • Twyni tywod a bioamrywiaeth

Gan amrywiaeth o siaradwyr:

Am fwy o wybodaeth neu unrhyw gwestiynau cysylltwch â Hannah (Swyddog Ymgysylltu Tirwedd Twyni Deinamig Cymru) Hannah.Lee@plantlife.org.uk

 

 

Want to meet other professionals working in the management of coastal landscapes from a variety of sectors? ? Looking for ideas to increase the wildlife value of your course? Make new contacts? Or find out about support available for the management of coastal golfing landscapes?

Join this collaborative online workshop!

The session is open to anyone working in the land management sector, whether you are from; conservation teams, greenkeeping, an eNGO, a CIC, government organisations, consultancy, golf course management, ecological survey teams or elsewhere this event is open to all

Facilitating knowledge exchange and networking between staff from different sectors and organisations this workshop will include a mix of talks, breakout sessions and time for Q&A.

Quick-fire talks will focus on a range of themes:

  • Changing management in a changing landscape
  • Sustainability and GEOaward certification
  • Volunteers and conservation
  • Sand dunes and biodiversity

From a diversity of speakers:

For more information or any questions please contact Hannah (Dynamic Dunescapes People Engagement Officer [Wales]) Hannah.Lee@plantlife.org.uk

20220307_145216
A view of the sand dunes with criss-crossing sand tracks. A group of poeple can be seen on the track
A man in a high vis jacket walks over a grassy dune with earth monitoring equipment