Blog

Bydd cerflunwaith newydd yn Nhwyni Crymlyn yn dathlu harddwch a bioamrywiaeth yr ardal

Dynamic Dunescapes

Yr wythnos hon, gosodir cerflunwaith newydd yn Nhwyni Crymlyn i ddathlu bywyd gwyllt ac amrywiaeth y safle arfordirol gwarchodedig a’i bwysigrwydd i’r gymuned leol.

Cynlluniwyd y cerflun gan arlunydd, gofaint o Gymru, i ymgorffori elfennau allweddol y tirlun, wrth adlewyrchu’r ymrwymiad i wella’r cynefin i bobl a bywyd gwyllt, ymhell i’r dyfodol.

Cynhelir seremoni torri’r rhuban ar ddydd Sul 16 Gorffennaf i ymwelwyr â’r Twyni a’r gymuned ehangach. Mynychir y digwyddiad gan westeion proffil-uchel o Brifysgol Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru, Plantlife a chyrff eraill sy’n bartneriaid, a chynhelir llawer o weithgareddau byd natur i’r teulu er mwy annog ymwelwyr i archwilio’r twyni.

Rhestrir twyni tywod arfordirol fel y math o gynefin sydd fwyaf mewn perygl o golli bioamrywiaeth yn Ewrop [1], ac mae Twyni Crymlyn yn lloches hanfodol mewn ardal o gryn ddatblygiad. Mae’r twyni a’r gors heli yma’n gartref i fywyd gwyllt prin ac arbenigol, yn cynnwys chwilod teigr y twyni, tegeirianau, a’r gardwenynen frown-resog. Mae’r ardal hefyd yn darparu gofod I gysylltu gyda byd natur i fyfyrwyr Campws Prifysgol Bae Abertawe a phreswylwyr lleol.

Mae Prifysgol Abertawe, wrth gydweithio gyda Thwyni ar Symud a Buglife, wedi bod yn rhoi gwaith adfer cynefin ar waith i wella cyflwr Twyni  Crymlyn. Un o’r prif fygythiadau i dwyni tywod yw llystyfiant di-reolaeth a thyfiant rhywogaethau ymledol sy’n mygu’r twyni ac yn cael effaith andwyol ar y planhigion a’r infertebratau arbenigol sy’n byw yno, llawer wedi addasu i fyw mewn tywod moel neu symudol. I helpu i adfer y cynefin, cliriwyd y llystyfiant mwyaf trwchus yn fecanyddol gyda gwirfoddolwyr yn helpu i dorri unrhyw ail-dyfiant. Gobeithir y bydd y gwaith yma’n helpu i alluogi’r Twyni i ffynnu eto a sicrhau dyfodol y safle fel man pwysig I bobl a bywyd gwyllt.

The site where the new sculpture will be installed.

Meddai Ben Sampson, Swyddog Cynaladwyedd Prifysgol Abertawe a Warden Twyni Crymlyn:

Mae Twyni Crymlyn yn un o’r ychydig o gilfachau o ardaloedd gwyllt o amgylch arfordir Bae Abertawe sydd ar ôl. Mae’r twyni a chorsydd yn cynnal ystod rhyfeddol o blanhigion ac anifeiliaid. Mae cael man mor bwysig I fywyd gwyllt mor agos i’r ddinas ac yn rhad ac am ddim i bawb ei grwydro yn sicrhau ei fod yn lle gwych i bobl brofi byd natur ar riniog eu drws, ac yn hynod o arbennig oherwydd hyn.”

Wedi ei greu gan y gofaint Cymreig James Eifion Thomas, cynlluniwyd y cerflunwaith fel mynedfa i bobl sy’n cyrraedd y safle. Bydd ei fwâu addurniadol yn croesawu pobl wrth iddyn nhw gychwyn ar eu taith ac yn darparu cipolwg ar y tirlun i ddod. Ymhen amser, gosodir ail gerflun wrth fynedfa arall y Twyni – wedi eu cynllunio fel pâr, bydd yr ail gerflun hwn yn adlewyrchu rhai o nodweddion mwyaf y tirlun a dylanwadau Twyni Baglan gerllaw.

Close up of the iron plants on the sculpture
The iron framework of the sculpture in the workshop

The sculpture during construction.

Meddai Hannah Lee, Swyddog Ymgysylltu Cymru Twyni ar Symud:

“Bydd y cerflun hwn yn wirioneddol helpu i greu synnwyr o gyrraedd i bobl sy’n ymweld â Chrymlyn. Rydym wedi ei gynllunio i gynnwys elfennau o’r safle y gall preswylwyr lleol gysylltu gyda nhw fwyaf ac fe welwch bod gloÿnnod byw, adar, gweision neidr a mwy wedi eu plethu iddo. Ein dymuniad yw creu’r nawr, yn ogystal â gorffennol a dyfodol y safle.”

 

Mae preswylwyr lleol, myfyrwyr a’r gymuned leol yn cael eu hannog i fynychu’r digwyddiad dadorchuddio lle bydd lluniaeth am ddim, ynghyd â Bioblitz, teithiau tywys byd natur, a chwilfa carthysyddion.

Gellir mynychu’r digwyddiad yn rhad ac am ddim; mae’n cael ei gyd-gynnal gan Twyni ar Symud mewn partneriaeth â Plantlife, Cyfoeth Naturiol Cymru, Prifysgol Abertawe, Neath Port Talbot Partneriaeth Natur Lleol, Buglife, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid, Tywod LIFE a Chanolfan Gofnodi Biolegol De Ddwyrain Cymru (SEWBReC). Project yw Twyni ar Symud sy’n gweithio i adfer cynefinoedd twyni tywod arfordirol i bobl, cymunedau a bywyd gwyllt ledled Cymru a Lloegr, gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Rhaglen LIFE yr UE. Partneriaid y project yw Natural England, Plantlife, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chymdeithasau Byd Natur. Plantlife a Chyfoeth Naturiol Cymru sy’n arwain ar y gwaith ymgysylltu sy’n digwydd yng Nghymru. Mae prosiect Twyni Ar Symud, Prifysgol Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Plantlife yn ddiolchgar am y gefnogaeth i’r gwaith hwn gan Tirfeddianwyr Twyni Crymlyn, St Modwen.

 

Find out more about the unveiling event and how you can join us here.